Privacyverklaring

Mercedes-Benz Insurance Services BeNeLux

1 OVER DEZE VERKLARING

1.1
Wij stellen uw interesse in onze producten en diensten op prijs. Wij vinden uw privacy belangrijk en willen graag dat u zich prettig voelt bij de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en delen.

1.2
Deze verklaring omvat de manier waarop de moedermaatschappij van de Daimler Groep Daimler AG en Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. en Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. omgaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring beschrijft: het tijdstip en de reden van het verzamelen, het gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens en op welke manier wij de veiligheid van deze gegevens waarborgen.

1.3
Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. U kunt deze gebruiken bij klachten of vragen, voor het herzien van of het verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens.

1.4
Wij kunnen deze verklaring wijzigen. Bezoek dus regelmatig deze pagina om u ervan te verzekeren dat u tevreden bent over de wijzigingen. Zie hiervoor verder artikel 11 ‘Wijzigen van deze verklaring’.

1.5
Deze verklaring hebben we voor het laatst gewijzigd op 13-01-2020.

2 WIE WIJ ZIJN

2.1
Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. en/of Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. gevestigd aan de Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is een bedrijf dat beslist met welke doeleinden en hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

2.2
Neem contact op met onze Data Protection Officer voor meer informatie over ons privacybeleid of als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze contactgegevens vinden in artikel 13 ‘Over ons’.

 
3 WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN HOE

3.1
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
  Deze omvatten: gegevens over uzelf die u vrijwillig aan ons verstrekt via post, telefoon, e-mail, door het invullen van informatie op onze websites of onze pagina's op sociale media of op een andere manier. De gegevens die u ons verstrekt omvatten uw naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummer, e-mailadres en adres) en, afhankelijk van de door u gekozen producten en diensten, ook gegevens over uw financiële situatie (zoals salarisstroken en een verklaring over de gezinssamenstelling), een kopie van uw identiteitsbewijs, uw schadeverleden, onderzoeksgegevens en uw mening over onze producten en diensten.
 • Persoonsgegevens die wij over u verzamelen
  Wij kunnen automatisch persoonsgegevens verzamelen via onze webservers. Onze webservers slaan standaard de volgende gegevens op: uw browser en besturingssysteem, de website vanwaar u onze website bezoekt, de pagina's die u bezoekt op onze website, de datum van uw bezoek en het Internet Protocol (IP) adres dat uw provider u heeft toegewezen. Dit laatste gebeurt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze website te kunnen herleiden. Een deel van deze gegevens wordt verzameld met cookies. Zie artikel 9.2 ‘Cookies’ voor meer informatie hierover.
  Wij kunnen ook gegevens verzamelen van uw openbare profiel op een sociaal netwerk van derden waarvoor u toestemming tot delen hebt gegeven.
  Wij kunnen gegevens verzamelen over uw financiële situatie via bijvoorbeeld BKR (Nederland), NBB (België) en Graydon, en ook gegevens over uw claimverleden via FISH (Nederland).
  Wij kunnen uw voertuiglocatiegegevens opvragen bij de voertuigfabrikant (bijv. Daimler AG) of bij de leveranciers van in het voertuig ingebouwde telematicadiensten (bijv. Mercedes me connect, Fleetboard) als wij het gefinancierde voertuig niet binnen de gestelde termijn terug ontvangen.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen uit andere bronnen
  Wij krijgen bepaalde persoonsgegevens over u uit andere bronnen, waaronder de bedrijven van de Daimler Groep vermeld in de lijst in artikel 13 of andere bedrijven (derden); de persoonsgegevens die wij ontvangen staan in de bovenstaande twee paragrafen.


3.2 
Zie artikel 4, ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’ voor een gedetailleerd overzicht van de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens uit deze bronnen gebruiken en het wettelijke kader waarbinnen wij deze verwerken. De overige bepalingen van deze verklaring gelden ook voor alle persoonsgegevens die wij uit deze bronnen krijgen.

4 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

4.1
Wanneer u TOESTEMMING heeft verleend
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken wanneer u ons hiervoor toestemming heeft verleend:

 • om ze te delen met de erkende partners van Mercedes-Benz voor het maken van proefritten of na een terugbelverzoek van u;
 • om u brochures en ander materiaal te bezorgen waarom u ons heeft gevraagd;
 • om u per e-mail, SMS, post of telefoon te benaderen met marketinginformatie over voertuigen van Mercedes-Benz en Smart of andere producten en diensten (zie het artikel ‘Marketing’ hieronder voor meer gegevens).


4.2
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor al deze doeleinden op ieder moment intrekken. Zie voor meer informatie hierover artikel 8.4 ‘Intrekken van toestemming’.

4.3
Wanneer wij een OVEREENKOMST met u moeten uitvoeren

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dit noodzakelijk is:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten;
 • om, op uw verzoek, stappen te zetten die voorafgaan aan het afsluiten van een overeenkomst met u;

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken:

 • om u te informeren over het gebruik van uw tankpas;
 • beëindiging van de overeenkomst;
 • om u te informeren over verkeersboetes ten laste van het voertuig dat u leaset;
 • om onze pechdienst in staat te stellen pechdiensten van derden in te schakelen;
 • als u een (tijdelijke) verzekeringsdekking neemt.


4.4
Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder valt onder meer:

 • het meewerken met de Belastingdienst, politie, het bevoegde voertuigencentrum (RDW in Nederland) of andere overheidsinstellingen of instanties voor strafrechtelijk onderzoek;
 • u identificeren wanneer u contact met ons opneemt;
 • het controleren van de gegevens die wij over u hebben.
 • het uitvoeren van kredietbeoordelingen voor financieringen;
 • het voldoen aan uw verzoeken voor de uitoefening van uw rechten, bijvoorbeeld: wanneer u ons heeft verzocht u niet te benaderen voor marketingdoeleinden, registreren wij dit, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.


4.5
Wanneer er sprake is van LEGITIEM BELANG
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken en verwerken bij het nastreven van onze legitieme belangen als bedrijf:

 • voor marktonderzoek, om de producten en diensten die wij u aanbieden continu te verbeteren;
 • om onze websites te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, testen en statistiek;
 • voor marketingactiviteiten anders dan die waarvoor wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld marketingcommunicatie op maat of gerichte marketingberichten via sociale media en overige platforms van derden;
 • voor de preventie van fraude en andere criminele activiteiten;
 • voor analyse en profilering om ons debiteurenmanagement en de efficiëntie van onze inningen te verbeteren;
 • om met u te corresponderen en te communiceren;
 • om een beter inzicht te krijgen in u als klant of bezoeker;
 • voor de veiligheid van het netwerk en de gegevens, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang;
 • voor bedrijfsherstructurering of de reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of activa;
 • voor de verbetering van de efficiëntie, nauwkeurigheid of andere verbeteringen van onze databanken en systemen, bijvoorbeeld door het combineren van systemen of het samenvoegen van de gegevens die wij van u hebben;
 • om onze contractuele of overige wettelijke rechten af te dwingen of te verdedigen of juridische procedures te starten of om een verdediging te voeren in juridische procedures;
 • voor algemene administratieve doeleinden, waaronder het beheren van uw verzoeken, klachten of schadeclaims en voor het verzenden van serviceberichten.


5 ANDEREN DIE MOGELIJK TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS KRIJGEN OF HEBBEN

5.1
Bedrijven die behoren tot de Daimler Groep en erkende partners
Wij kunnen uw gegevens delen met de moedermaatschappij van de Daimler Groep Daimler AG en haar dochtervennootschappen, waaronder MBFS Nederland, MBFS BeLux, MBIS Nederland, MB Cars Nederland, MB Vans Nederland en MB Trucks Nederland en door Mercedes-Benz erkende partners (bijvoorbeeld dealerbedrijven). Zij mogen uw persoonsgegevens gebruiken zoals is aangegeven in artikel 4 onder de kop ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’ voor aanvullende producten en diensten op onze eigen producten en diensten, bijvoorbeeld verzekeringsproducten.
Artikel 13 ‘Over ons’ bevat detailgegevens over de bedrijven die behoren tot de Daimler Groep waarmee wij uw persoonsgegeven kunnen delen.

5.2
Onze leveranciers en dienstverleners
Wij kunnen uw gegevens vrijgeven voor derden zoals dienstverleners, tussenpersonen, onderaannemers en andere organisaties om diensten te verlenen aan ons of direct aan u namens ons. Deze derden kunnen zijn: clouddienstverleners zoals hosting en e-mailbeheer, reclamebureaus, administratieve dienstverleners, kredietverzekeraars of andere derden die diensten aan ons verlenen.
Dienstverlenende derden ontvangen van ons alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor hun dienstverlening en zij zijn volgens het contract verplicht uw gegevens veilig te beheren. In sommige gevallen treden zij op als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens en wij adviseren u dan ook hun privacyverklaring te lezen. Als dienstverlenende derden in onze opdracht persoonsgegevens verwerken doen zij dat alleen volgens onze specifieke instructies.

5.3
Derden die producten en diensten leveren
Wij werken nauw samen met verschillende derden om u aanvullende producten en diensten aan te bieden.
Wanneer u een of meer van deze producten via ons (bijvoorbeeld, via onze websites) aanschaft of er informatie over aanvraagt kan de derde partij uw gegevens gebruiken om u informatie te geven en aan hun verplichtingen te voldoen volgens de overeenkomst die u met hen bent aangegaan.
Deze derde partijen kunnen uw gegevens met ons delen. Wij gebruiken deze gegevens dan volgens deze verklaring. In sommige gevallen treden derden op als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw gegevens en wij adviseren u dan ook hun privacyverklaring te lezen.

5.4
Andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen delen
Wij mogen uw persoonsgegevens aan een derde partij overdragen als onderdeel van een verkoop van (een deel van) het bedrijf en de activa of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie. Wij mogen uw persoonsgegevens ook overdragen wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze openbaar te maken of te delen, om een misdrijf op te sporen of te melden, om naleving of toepassing van onze contractuele voorwaarden af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bezoekers en klanten te waarborgen.
Wij zullen echter altijd uw recht op privacy waarborgen.

6 WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN BUITEN DE EER

6.1
Alle gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een van de bedrijven binnen onze groep is opgericht in een land buiten de EER of wanneer een of meer van onze servers of die van een dienstverlenende derde zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER staan. Deze landen kennen mogelijk niet dezelfde wetgeving voor gegevensbescherming als de landen in de BeNeLux.

6.2
Wanneer wij uw gegevens overbrengen naar gebieden buiten de EER, nemen wij passende beschermingsmaatregelen om uw recht op privacy te beschermen volgens deze verklaring. Deze maatregelen omvatten het vastleggen in het contract met de ontvanger(s) van persoonsgegevens dat zij deze gegevens op een passende manier beschermen of de garantie dat deze ontvangers aangesloten zijn bij internationale kaders die persoonsgegevens op een passende manier beschermen. Voor meer informatie over onze beschermingsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen via de adresgegevens onderaan deze verklaring.

6.3
Als u buiten de EER onze diensten gebruikt, kunnen wij uw gegevens overbrengen naar gebieden buiten de EER om u deze diensten te kunnen bieden.

7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

7.1
Een aantal factoren bepaalt de bewaartijd bij het verzamelen van uw persoonsgegevens, waaronder het doel waarvoor wij die gegevens gebruiken en onze verplichtingen volgens overige wetgeving.

7.2
Wij bewaren gegevens die te herleiden zijn tot personen niet langer dan noodzakelijk.

7.3
Wij kunnen uw persoonsgegevens nodig hebben om aanspraak te maken op een claim, een claim in te dienen of om een verdediging te voeren tegen een claim. In die gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar na het laatste gebruik zoals beschreven in artikel 4 onder de kop: ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’.

7.4
De enige uitzonderingen hierop zijn:

 • wanneer de wet ons verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren of eerder te wissen;
 • wanneer u gebruik maakt van uw recht de gegevens te laten wissen en wij deze niet hoeven te bewaren om eerdergenoemde redenen in dit artikel of omdat de wet ons verplicht de gegevens te wissen (zie hiervoor ook Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan in artikel 8.6);
 • een beperkt aantal gevallen waarin de wet ons toestaat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd te bewaren en alleen als er passende beveiligingsmaatregelen zijn.


8 UW RECHTEN

8.1
Uw rechten
De wet voor gegevensbescherming geeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kunnen wij u vragen om gegevens die uw identiteit bevestigen en om ons te helpen uw persoonsgegevens te herleiden. U ontvangt van ons een reactie binnen 30 dagen nadat wij deze gegevens hebben ontvangen of, wanneer deze gegevens niet nodig zijn, binnen 30 dagen nadat wij uw verzoek ontvangen hebben.

8.2
Toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht per brief of e-mail een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. U kunt hiervoor het adres onderaan deze verklaring gebruiken. Wij mogen u niet een kopie van persoonsgegevens geven van andere personen dan uzelf of wanneer er een andere wettige reden is om u deze gegevens niet te geven.

8.3
Verbeteren en actualiseren van uw persoonsgegevens
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij werken er dan ook aan het voor u gemakkelijker te maken de gegevens die wij van u hebben in te zien en te verbeteren.
Laat het ons weten wanneer uw naam of (e-mail)adres verandert of wanneer u vaststelt dat andere informatie die wij over u hebben onjuist of verouderd is. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken.

8.4
Intrekken van uw toestemming
Wanneer wij uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Als u uw toestemming wilt intrekken voor het ontvangen van directe marketing waar u zich eerder wel voor had aangemeld, kunt u hiervoor ook onze afmeldingstool gebruiken of een e-mail sturen aan privacy-mbfs-benelux@mercedes-benz.com. Wanneer u uw toestemming intrekt, behouden wij het recht uw persoonsgegevens te gebruiken tot het moment van wissen.

8.5  
Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en geautomatiseerde besluiten over u
U kunt schriftelijk of via e-mail bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 onder de kop ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Als u bezwaar maakt, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de duur van het onderzoek, behalve voor die doeleinden waarvan wij zeker zijn dat wij uw persoonsgegevens mogen blijven verwerken. Als wij van mening zijn dat uw bezwaar terecht is, dan stoppen wij het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden definitief. In andere gevallen geven wij u een verklaring waarom het nodig is dat wij uw gegevens blijven gebruiken.
Wij voldoen altijd aan uw verzoek om niet langer gebruik te maken van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: privacy-mbfs-benelux@mercedes-benz.com.
U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om besluiten te betwisten die wij hebben genomen met informatie uit automatische gegevensverwerking.

8.6  
Wissen van uw persoonsgegevens of beperken van de verwerking ervan
Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’, dan kunt u per brief of e-mail een verzoek indienen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring gebruiken. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, behalve als de wet ons toestaat uw persoonsgegevens langer te gebruiken.

In de volgende situaties kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • wanneer u denkt dat onze verwerking van uw gegevens onwettig is;
 • wanneer u al bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens en tijdens ons onderzoek hiernaar;
 • wanneer u ons verplicht de gegevens te bewaren voor juridische procedures.


In deze situaties mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij uw toestemming daarvoor hebben of als dit ons wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander persoon of bedrijf te beschermen of voor juridische procedures.

8.7
Overbrengen van uw persoonsgegevens naar een gestructureerd gegevensbestand

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, zoals beschreven in artikel 4 onder de kop ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’, dan kunt u per brief of e-mail een verzoek indienen voor een kopie van uw persoonsgegevens in de vorm van een gestructureerd gegevensbestand. Wij zullen u deze kopie elektronisch toesturen in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen als dit technisch mogelijk is. Wij mogen u niet een kopie van persoonsgegevens geven van andere personen dan uzelf of wanneer er een andere wettige reden is om u deze gegevens niet te geven.

8.8
Klacht neerleggen bij de toezichthoudende instanties voor databescherming

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties wanneer u bezorgd bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Kijk voor meer informatie op de website van uw nationale toezichthouder:

Voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Voor Luxemburg: https://cnpd.public.lu


9 BEVEILIGING / COOKIES / LINKS / SOCIALE PLUGINS

9.1
Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens
Alle bedrijven van de Daimler Groep gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens, die u heeft gegeven en die wij beheren, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Wij verbeteren onze beveiligingsmaatregelen continu volgens de technologische ontwikkelingen.
Helaas is de verzending van gegevens via internet niet helemaal veilig. Wij doen onze uiterste best uw persoonsgegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van uw gegevens onderweg naar onze website niet garanderen. Verzending is dan ook voor uw eigen risico.
Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) voor toegang tot een account, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. Wij vragen u dan ook uw wachtwoord met niemand te delen.

9.2
Gebruik van 'cookies'
Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw apparaat. Ze kunnen worden gebruikt om vast te stellen of er in het verleden contact is geweest tussen ons en uw eindapparaat. Op uw eindapparaat wordt alleen de cookie waargenomen. Persoonsgegevens kunnen alleen in cookies worden opgeslagen na uw toestemming of wanneer dit om technische redenen essentieel is, bijvoorbeeld om veilig inloggen mogelijk te maken.
Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik en de opslag van cookies op uw eindapparaat. U kunt onze website ook bezoeken zonder cookies. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de opslag van cookies op uw eindapparaat voorkomen door uw browser zo in te stellen dat cookies niet geaccepteerd worden. U kunt de cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen altijd wissen. Instructies hiervoor kunt u vinden in de handleiding van uw browser of eindapparaat.

9.3
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites van organisaties waarop wij geen invloed hebben. Deze verklaring geldt niet voor andere websites en apps. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere organisaties te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en -gedrag van andere websites en apps (ook niet wanneer u deze heeft benaderd via de door ons aangeboden links) en wij bieden links naar deze websites slechts aan ter informatie en voor uw gemak. Wij wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het privacygedrag en de gebruiksvoorwaarden van deze websites en verlenen geen goedkeuring aan, geven geen verklaringen over of doen geen toezeggingen over hun juistheid, inhoud of gedegenheid. Het verstrekken van persoonsgegevens aan websites van derden is voor eigen risico.
Daarnaast dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en -gedrag van eigenaren en beheerders van websites van derden wanneer u via een link op een website van derden op onze website terecht bent gekomen. Wij raden u aan het beleid van deze website van derden te controleren.

9.4
Sociale plugins
Wij beperken het gebruik van zogenaamde sociale plugins (buttons) van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter tot een minimum.
Wanneer u onze websites bezoekt zijn deze buttons standaard uitgeschakeld. Als u de buttons niet inschakelt verzenden zij dus geen gegevens naar deze sociale netwerken. Om ze te kunnen gebruiken is het nodig dat u deze buttons eerst activeert door erop te klikken. Hierna blijven zij actief totdat u ze weer uitschakelt of uw cookies wist. Zie ook artikel 9.2 ‘Gebruik van ‘cookies’ voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.
Nadat u de buttons heeft ingeschakeld bestaat er een directe link met de server van het sociale netwerk, waarbij de inhoud van de button direct van het sociale netwerk naar uw browser wordt verzonden en wordt geïntegreerd in de website.
Na activering van een button kan dat sociale netwerk gegevens ophalen, of u nu met de button interageert of niet. Wanneer u ingelogd bent op een sociaal netwerk, kan het netwerk uw bezoek aan de website koppelen aan uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan bezoeken aan websites van andere bedrijven van onze groep niet aan uw gebruikersaccount koppelen behalve als en totdat u de button van het sociale netwerk op die websites activeert.
Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit netwerk gegevens over uw bezoek aan onze websites koppelt met gegevens over uw lidmaatschap van dat netwerk, dan is het nodig dat u uitlogt bij het sociale netwerk nog voordat u de buttons activeert.
Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevensstroom die sociale netwerken via hun buttons verzamelen. Het gegevensbeleid van de sociale netwerken geeft informatie over de omvang van de gegevensstroom die zij verzamelen, het doel van dit verzamelen, hoe zij deze gegevens verwerken en gebruiken, welke rechten u heeft en welke instellingen u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

10 MARKETING

10.1
Wij mogen uw voorkeuren verzamelen om u per e-mail of SMS marketinginformatie toe te zenden die rechtstreeks van ons afkomstig is, onder meer in de volgende situaties:

 • wanneer u zich online bij ons registreert;
 • wanneer u een proefrit aanvraagt of een terugbelverzoek indient.

Wij doen dit alleen wanneer u akkoord bent gegaan met het ontvangen van deze informatie.

10.2
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met doelgerichte advertenties via sociale media en platforms en om maatwerkmarketing aan te bieden, behalve als u hiertegen bezwaar maakt. 

10.3
We delen uw persoonsgegevens alleen met door ons geselecteerde derden, zodat zij u kunnen benaderen met marketinginformatie over hun producten en diensten, alleen wanneer u heeft aangegeven dat u dit wenst. Via de link op de pagina waarop wij uw toestemming vragen krijgt u meer informatie over deze derden. Nadat uw persoonsgegevens zijn gedeeld, geldt het privacybeleid van de derde partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens, niet ons privacybeleid. Als u eerder wel toestemming hebt gegeven, kunt u zich altijd uitschrijven voor het ontvangen van marketing van derden door de derde partij rechtstreeks te benaderen.

10.4
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van marketing van door ons geselecteerde derden, dan ontvangt u marketing via de communicatiekanalen van hun voorkeur.

10.5
Wij kunnen u van tijd tot tijd vragen uw marketingvoorkeuren te herzien. U krijgt dan het verzoek uw toestemming voor het ontvangen van onze marketinginformatie opnieuw te bevestigen.

10.6
U heeft het recht zich op een van bovengenoemde manieren uit te schrijven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze marketing gericht aan u. Zie voor meer informatie over de procedure ook artikel 8.4 ‘Intrekken van uw toestemming’ en artikel 8.5 ‘Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en geautomatiseerde besluiten die over u genomen worden’.

11 WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij maken wijzigingen altijd aan u bekend door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website en/of door u te benaderen via e-mail. Wijzigingen gaan in 7 dagen na de verzenddatum van onze e-mail of op de datum waarop wij de gewijzigde voorwaarden op onze website plaatsen, waarbij de eerste gebeurtenis leidend is. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig en telkens wanneer u onze website bezoekt te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord bent met (een onderdeel van) de nieuwe privacyverklaring, dan is het nodig dat u dat ons direct laat weten en stopt met het gebruiken van onze diensten.

12 CONTACT

Voor vragen, suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het wijzigen en actualiseren van uw marketingvoorkeuren voor Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V., Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. of Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. kunt u contact opnemen met Privacy-MBFS-BeNeLux@mercedes-benz.com.


13 OVER ONS

Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V.
Tollaan 68, 1200 Brussel, België
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS BeLux, Tollaan 68, 1200 Brussel
E-mail: DPO-MBFS-BeLux@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Insurance Service Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD te NieuwegeinData Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD te Nieuwegein
Data Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Trucks Nederland B.V.
Ravenswade 4, 3439 LD te NieuwegeinData Protection Officer
Postadres: DPO MBFS NL, Postbus 2088, 3500 GB Utrecht
E-mailadres: DPO-MBFS-NL@mercedes-benz.com

Daimler AG
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Duitsland
Data Protection Officer
Postadres: Daimler AG, Corporate Data Protection, HPC G353, 70546 Stuttgart, Duitsland
E-mailadres: data.protection@mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH
Otto-Braun-strasse, 10249 Berlijn, Duitsland
Data Protection Officer
Postadres: DPO, Otto-Braun-strasse, 10249 Berlijn, Duitsland

Daimler Fleetboard GmbH
Industriestrasse 19, 70565 Stuttgart, Duitsland
Data Protection Officer
Postadres: Daimler AG, Corporate Data Protection, HPC G353, 70546 Stuttgart, Duitsland
E-mailadres: data.protection@mercedes-benz.com